Dobry Start - 300zł dla ucznia.

Dodano: 2019-06-27

W tym roku, podobnie jak w roku poprzednim, rodzice i opiekunowie uczących się dzieci do 20. roku życia (w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami – do 24. roku życia) będą mogli składać wnioski o świadczenie na wyprawkę szkolną z programu „Dobry start”.

Od
1 lipca o 300 zł dla ucznia można wystąpić drogą elektroniczną (Emp@atia, bankowość elektroniczna), natomiast od 1 sierpniaosobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, ul. Pijarska 40 oraz ul. Pileckiego 10, w godzinach pracy OPS (tj. poniedziałek 8.00–17.00, wtorek–czwartek 8.00–16.00, piątek 8.00–15.00).

Pieniądze zostaną przyznane na wniosek, niezależnie od dochodu rodziny.

Osoby, które złożą wnioski w lipcu i sierpniu, otrzymają wypłatę świadczenia do końca września. Pozostali (czyli ci, którym nie uda się złożyć wniosków w wakacje) – w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Ale uwaga, na złożenie dokumentów jest czas do 30 listopada!

Programem "Dobry start" jest objęty każdy uczeń (dziecko lub osoba ucząca się), który spełnia dwa warunki:

1. Nie ukończył:
• 20 lat,
• 24 lat — jeśli ma orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, potrzebie kształcenia specjalnego, potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

2. Uczy się w placówce takiej jak:
• szkoła podstawowa,
• dotychczasowe gimnazjum,
• szkoła ponadpodstawowa i dotychczasowa ponadgimnazjalna — z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych,
• szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,
• młodzieżowy ośrodek socjoterapii,
• specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
• specjalny ośrodek wychowawczy,
• ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

WAŻNE! Wyprawka szkolna nie przysługuje:
• studentom,
• przedszkolakom,
• uczniom zerówki.

Informacji o świadczeniu wychowawczym udzielają pracownicy Działu Świadczeń Pieniężnych OPS, ul. Pijarska 40, tel. 22 756 73 22.