FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Przysługuje:
Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się i wypłaca na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. Wniosek ten składa się w OPS Góra Kalwaria, ul. Pijarska 40
Do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna; za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającymi poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:
* braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika
* braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą
* do ukończenia przez osobę uprawnioną 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bez względu na wiek
* jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 725,00 zł netto
* w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, do wysokości 500,00 zł miesięcznie.

WYMAGANE DOKUMENTY

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej
2. jest pełnoletnia i posiada własne dziecko
3. zawarła związek małżeński

Forma załatwienia:
Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia