JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

Przysługuje:
Jednorazowe świadczenie w wysokości 1000 zł przysługuje osobom, których dochód na osobe w rodzinie nie przekracza kwoty 1922zł . To świadczenie przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka. Może być również wypłacone opiekunowi faktycznemu, jeśli wcześniej nie zostało przyznane osobie z pierwszej wymienionej grupy uprawnionych. W przypadku urodzenia lub przysposobienia więcej niż jednego dziecka dodatek przysługuje na każde dziecko do ukończenia pierwszego roku życia.

Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką lub przysposobieniem, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Wymagane dokumenty:
a. kopia aktu urodzenia dziecka (oryginał do wglądu)
b. zaświadczenie lekarskie o pozostawaniu kobiety (matki dziecka) pod opieką medyczną do 10 tygodnia ciąży
c. dowód osobisty rodzica ubiegającego się o świadczenie
d. w przypadku osób zameldowanych poza miejscem zamieszkania zaświadczenie właściwego organu lub oświadczenie strony o nie pobieraniu powyższego świadczenia w miejscu zameldowania
e. oświadczenie/ zaświadczenie o wysokości dochodów obydwojga rodziców z Urzędu Skarbowego
f. zaświadczenie ZUS lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
g. oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanych dochodów nie podlegających opodatkowaniu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
h. inne dokumenty niezbędne do ustalenia aktualnej sytuacji dochodowej i rodzinnej wnioskodawcy