ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE

Świadczenie pielęgnacyjne
Przysługuje:
z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Niepełnosprawność musi być potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności. W orzeczeniach tych dodatkowo powinny być wpisane wskazania o konieczności:

1. stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
2. stałego współudziału opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Świadczenie przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje nie tylko rodzicom osoby niepełnosprawnej, ale także opiekunowi faktycznemu dziecka, a także krewnemu w linii prostej, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. O świadczenie pielęgnacyjne nie może ubieać się osoba legitymująca się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz w przypadku gdy ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;

Wymagane dokumenty:
1. wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
2. kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne
3. akt urodzenia lub inny dokument potwierdzający wiek dziecka
4. orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
5. wszystkie świadectwa pracy celem wyliczenia okresu zatrudnienia (również zaświadczenie z OPS o pobieraniu zasiłku stałego) do celów emerytalno - rentowych
6. dokument potwierdzający nie pozostawanie w zatrudnieniu na dzień złożenia wniosku.
Forma załatwienia:
Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia

Powyższe świadczenie nie przysługuje gdy osoba, która podlega opiece pozostaje w związku małżeńskim, chyba że małżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności , została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym
w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej; osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to
dziecko; osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o
którym mowa w art. 10, albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie; na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej

Zasiłek pielęgnacyjny

Przysługuje:
1. dziecku niepełnosprawnemu z orzeczoną niepełnosprawnością
2. osobie niepełnosprawnej w stopniu znacznym,
3. osobie niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym, jeśli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia
4. osobie, która ukończyła 75 lat.
Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 153 zł
Powyższe świadczenie nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny zamieszkałemu za granicą przyznano tożsame świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby.

Powyższe świadczenie nie przysługuje: Osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie oraz osobie pobierającej dodatek pielęgnacyjny z ZUS.

Wymagane dokumenty:
1. wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
2. uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny
3. akt urodzenia dziecka lub inny dokument potwierdzający wiek dziecka
4. orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
Forma załatwienia:
Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia