ZASIŁEK RODZINNY

Przysługuje:

a. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka
b. opiekunowi faktycznemu dziecka
c. osobie uczącej się (pełnoletniej, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową od rodziców na jej rzecz alimentów).

Kryterium dochodowe:

a. dochód rodziny z roku bazowego. w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty - 674zł,
b. jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne kwota nie może przekroczyć 764 zł miesięcznie (należy przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności).

Okres przysługiwania zasiłku: Zasiłek przyznawany jest na okres zasiłkowy trwający rok.

Zasiłek w zależności od sytuacji, przysługuje:

a. do ukończenia przez dziecko 18 roku życia
b. do zakończenia nauki w szkole, nie dłużej niż do końca 21 roku życia
c. do 24 roku życia w przypadku kontynuowania nauki przez osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym lub umiarkowanym
d. do 24 roku życia w przypadku kontynuowania nauki przez osobę uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów.

Wysokość zasiłku rodzinnego:

a.95 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia
b.124 zł na dziecko powyżej 5 lat do ukończenia 18 roku życia
c.135 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 lat.

Wymagane dokumenty:

a. wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego/ do pobrania w zakładce wnioski do pobrania/
b. kopia dowodu osobistego lub paszportu - oryginał do wglądu
c. kopia skróconego odpis aktu urodzenia dziecka - oryginał do wglądu
d. kopia karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej posiadającego status uchodźcy lub posiadającego zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczpospolitej Polskiej
e.kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności dziecka - oryginał do wglądu
f. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, tj. wszystkich pełnoletnich członków rodziny, uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
g. zaświadczenie ZUS lub oświadczenie o wysokości skąłdek na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzonych w w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
h. oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu nie podlegającego opodatkowaniu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
i. decyzja o prawie lub braku prawa do stypendium socjalnego (oryginał)
j. zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie gdy dziecko ukończyło 18 lat i nadal się uczy
k. kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację lub kopia aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko
l. kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz dziecka lub wyroku zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka lub orzeczenia sądu o oddaleniu powództwa o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców albo kopia odpisu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub kopia odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko
ł. informacja sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka
m. inne dokumenty niezbedne do ustalenia aktualnej sytuacji dochodowej i rodzinnej wnioskodawcy

Forma załatwienia: Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia

DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO