STYPENDIA SOCJALNE

STYPENDIUM SZKOLNE

O stypendia mogą się ubiegać uczniowie, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528,- zł netto.
Obowiązkiem wnioskodawcy jest udokumentowanie osiąganych dochodów w rodzinie przez wszystkich jej członków również tych osób, które otrzymują stypendium ze środków publicznych oraz wpisanie ich w odpowiednie rubryki wniosku.

UWAGA! Sposób udokumentowania dochodu rodziny: osoby pracujące- zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, osoby bezrobotne- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o fakcie zarejestrowania i pobierania lub nie zasiłku dla bezrobotnych, wszyscy – decyzja/ zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej lub oświadczenia o pobieranych zasiłkach, dodatku mieszkaniowym i świadczeniach rodzinnych itp., w tym świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Do dochodu nie wlicza się zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów), decyzja z ZUS/ KRUS ustalająca prawo do emerytury, renty lub innego świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, aktualna w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku oraz kopia odcinka renty/emerytury lub wyciąg bankowy z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, pobierający inne stypendia- zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o wysokości pobieranego świadczenia, posiadający gospodarstwo rolne- zaświadczenie z Urzędu Gminy o ilości hektarów przeliczeniowych (przyjmuje się, że z 1ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości o której mowa w art.8 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. 288 zł), osoby pobierające zasądzone alimenty od ojca/matki dziecka - decyzję sądu z wysokością zasądzonych i pobieranych alimentów (potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym) /lub zaświadczenie komornika o nieściągalności alimentów, osoby prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do przedstawienia informacji o dochodach uzyskanych w roku poprzedzającym złożenie wniosku, np. w formie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych, oświadczenie o uzyskiwaniu innych dochodów (stała pomoc rodziny, darowizny, umowy o
dzieło, umowy zlecenia i inne nie wymienione wyżej).Należy przedkładać zaświadczenia o uzyskanych dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne przez ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

ZASIŁEK SZKOLNY

Istnieje również możliwość otrzymania zasiłku szkolnego. Uprawnionymi do otrzymania zasiłku szkolnego są uczniowie, znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (śmierci rodziców lub prawnych opiekunów, klęski żywiołowej, wydatków związanych z długotrwałą chorobą ucznia, innych szczególnych okoliczności).

WYDATKI KWALIFIKOWALNE DO ROZLICZENIA W RAMACH PRZYZNANEGO STYPENDIUM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW I ZASIŁKÓW SZKOLNYCH