ASYSTENT RODZINY

Asysta rodzinna to pomoc świadczona na rzecz rodziny przez przygotowanego profesjonalistę, planowana i realizowana razem z rodziną we współpracy z innymi profesjonalistami, takimi jak: pracownik socjalny, pedagog, kurator, osoba koordynująca działania asystentów rodzinnych - stosownie do zidentyfikowanych potrzeb i problemów tej rodziny.

Rolą asystenta rodziny jest wspieranie rodzin, które z różnych powodów nie są w stanie w sposób akceptowany społecznie pełnić prawidłowo swoich funkcji.


Celem pracy asystenta rodzinnego jest:

pomoc we wzmacnianiu rodziny i wzbudzenie motywacji członków rodziny do rozwiązywania problemów i realizacji nałożonych celów,
pomoc w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych i zdrowotnych rodziny,
wsparcie w rozwiązywaniu dominujących problemów psychologicznych u członków rodziny,
tworzenie warunków do wzrostu umiejętności wychowawczych rodziców i rozwiązanie podstawowych problemów opiekuńczo-wychowawczych,
tworzenie warunków do wzrostu umiejętności społecznych i aktywności społecznej rodziny,
motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych dorosłych członków rodziny oraz ich aktywności zawodowej


Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
prowadzenie poradnictwa, edukacji oraz udzielanie informacji rodzinom na temat różnych form pomocy świadczonych przez właściwe instytucje rządowe, samorządowe oraz organizacje pozarządowe,
motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,
współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą , o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną,