ZASIŁEK OKRESOWY

Przyznany może być osobom i rodzinom, których posiadane zasoby pieniężne nie wystarczają na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych w szczególności ze względu na: długotrwałą chorobę, jeżeli choroba ta spowodowała wzrost kosztów utrzymania na skutek konieczności stosowania leków, a ich koszt stanowi znaczny uszczerbek w budżecie domowym, dojazdów do placówek zdrowia, zabiegów medyczno - rehabilitacyjnych niepełnosprawność, jeżeli powoduje wzrost kosztów utrzymania. O uzyskanie zasiłku okresowego można również starać się z powodu: braku możliwości zatrudnienia, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego (np.: oczekiwanie na wypłatę renty) Starając się o zasiłek z tego powodu powinieneś przedstawić przede wszystkim: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności/ niezdolności do pracy, a także dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia. Przyznawanie zasiłku okresowego z powodu braku możliwości zatrudnienia zobowiązuje Cię do aktywnego poszukiwania zatrudnienia, które nie może ograniczyć się jedynie do zarejestrowania w urzędzie pracy. Jeżeli ubiegasz się o świadczenie z pomocy społecznej z powodu bezrobocia powinieneś podjąć każdą pracę, nawet jeśli nie jest ona zgodna z Twoimi kwalifikacjami. Jednym uzasadnionym powodem odmowy są istniejące przeciwwskazania zdrowotne. Wysokość przyznanego zasiłku okresowego uzależniona jest od dochodu Twojego i Twojej rodziny: wypłacany jest do wysokości różnicy pomiędzy kryterium dochodowym ustalonym dla Twojej rodziny zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, a faktycznie posiadanym dochodem. Jednak zasiłek ten nie może być niższy niż 50% różnicy między dochodem osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, a kryterium dochodowym określonym w ustawie. Ustalając wysokość zasiłku okresowego określa OPS w oparciu o informacje o posiadanych środkach, ilości osób korzystających z pomocy OPS oraz indywidualnej sytuacji poszczególnych rodzin lub osób samotnie gospodarujących. Zasiłek okresowy w przypadku osoby samotnie gospodarującej nie może być wyższy niż 418zł i niższy niż 20 zł. Podsumowując gwarantowana wysokość zasiłku okresowego to wysokość zasiłku do 50% różnicy kryterium dochodowego określonego w ustawie a dochodem osoby zgłaszającej się o pomoc do OPS. Okres na jaki przyznawany jest zasiłek okresowy uzależniony jest od indywidualnej sytuacji osoby czy rodziny. Określa go ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy. W przypadku przedłużenia okresu wypłacania zasiłku, do dochodu, który stanowi podstawę do określenia wysokości przyznanego zasiłku, nie wlicza się świadczenia wypłacanego w okresie poprzedzającym jego ponowne przyznanie.