ZASIŁEK STAŁY

Przysługuje osobie pełnoletniej: samotnej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego, jw. Całkowita niezdolność do pracy oznacza zarówno całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jak również posiadanie znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Wysokość zasiłku stałego stanowi: w przypadku osób samotnych - różnicę pomiędzy kwotą 701zł tj. kryterium na osobę samotnie gospodarującą, a posiadanym dochodem w przypadku osób w rodzinie - różnicę pomiędzy dochodem 528zł na osobę w rodzinie określonym w ustawie o pomocy społecznej, a faktycznie posiadanym dochodem na osobę w rodzinie. W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej zasiłek stały nie przysługuje. Wysokość przyznanego zasiłku stałego nie może przekraczać kwoty 645zł miesięcznie, a także nie może być niższa niż 30zł . Osobę przebywającą w domu pomocy społecznej lub ubiegającą się o przyjęcie do niego uznaje się za osobę samotnie gospodarującą, jeżeli przed przyjęciem do domu pomocy społecznej lub rozpoczęciem oczekiwania na miejsce w takim domu była uprawniona do zasiłku stałego.